Spørgsmål og svar

Her kan du få svar på de mest stillede spørgsmål.

Hvem er omfattet af kompetencefonde.dk?

Virksomheder, der er medlem af en af følgende arbejdsgiverorganisationer, er omfattet af bidragspligt til Kompetencefonde.dk:

  • Dansk Erhverv Arbejdsgiver
  • DI - Dansk Industri (de to landsoverenskomster med HK, Pleje & Omsorg med FOA samt overenskomsten for Tekniske Funktionærer med Teknisk Landsforbund)
  • Drivkraft Danmark 

Virksomheder, der ikke er medlem af en arbejdsgiverorganisation, men som i stedet har indgået en tiltrædelsesoverenskomst med HK Handel, HK Privat, Teknisk Landsforbund eller FOA, er også omfattet af bidragspligt til Kompetencefonde.dk.

Melder virksomheden sig ud af arbejdsgiverorganisationen fortsætter bidragspligten til Kompetencefonde.dk.

Hvem skal der betales for?

Der skal betales bidrag for de medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten – herunder også elever, uanset medarbejdernes organisering. Deltidsansatte, fritidsjobbere, m.v. skal også medregnes – timetallene omregnes til fuldtidsansatte. Direktører og ejere skal ikke indgå i indberetningen. Det fremgår på indberetningssiden, hvilke overenskomster virksomheden skal indbetale til.  

Hvordan indberettes til Kompetencefonde.dk?

Der  skal indberettes og indbetales bidrag til Kompetencefonde.dk to gange årligt. Indberetningsfristen er 1. februar og 1. august. Vi kontakter dig når det er tid til at indberette. Indberetningen til Kompetencefonde.dk er samtidig en indberetning til Organisationers Udviklings- og Samarbejdsfonde (OUS-fonde). Dette er udspecificeret på den efterfølgende faktura.

Indberetning skal ske ved logge ind som arbejdsgiver på kompetencefonde.dk og indberette antal fuldtidsansatte.

Hvordan indberettes via lønservicebureau?

Betal og indberet på én gang. Du skal selv kontakte jeres systemudbyder eller lønservicebureau for at aftale, hvordan de skal administrere ordningen for jer.

Der skal også indberettes til DA/LO Udviklingsfonden i forbindelse med indberetning til Kompetencefonde.dk.

Vær opmærksom på, at der kan være flere overenskomster på virksomheden, der er bidragspligtige til DA/LO Udviklingsfonden - f.eks. overenskomster indgået med 3F - end til Kompetencefonde.dk. I praksis kan det betyde, at du skal indberette flere medarbejdere til DA/LO Udviklingsfonden end til overenskomsten med Kompetencefonde.dk.

Hvordan beregnes bidraget?

Bidraget beregnes på baggrund af de satser, der står i overenskomsten.

De aktuelle satser fremgår her

Betalingsfrist

Der betales halvårligt bagudrettet til Kompetencefonde.dk - og betalingsfristerne er medio februar og medio august. 

Bankoplysninger

Bank: Danske Bank
Konto: 3237 3100266423 

Betaling fra udlandet
SWIFT: DABADKKK
IBAN: DK 72 3000 3100 266 423

Manglende indberetning og betaling

Ved manglende indberetning og betaling til Kompetencefonde.dk overdrages sagen til arbejdsgiverorganisationen, som ifølge aftalegrundlaget er forpligtet til, i samarbejde med forbundet, at indkalde virksomheden til fællesmøder og efterfølgende Arbejdsretten.

Vær opmærksom på, at bliver virksomheden indkaldt til fællesmøde pålægges virksomheden en bod på 3.000 kr. Ender sagen i Arbejdsretten tilskrives procesrenter. 

Virksomheden har ingen ansatte under overenskomsten

Hvis der ikke har været ansatte under den pågældende overenskomst i virksomheden i perioden, skal Kompetencefonde.dk stadig have besked. Virksomheden skal 0-indberette via indberetningssiden.

Hvad gør vi, når virksomheden har sin egen kompetencefond?

Virksomheder, som er godkendte til at administrere sin egen Kompetencefond i virksomheden, skal også indberette halvårligt til Kompetencefonde.dk. Virksomheden vil ikke blive opkrævet bidrag til kompetencefonden, men skal i stedet hensætte det opgjorte beløb på en særskilt konto i virksomheden. Virksomheden skal dog stadig betale bidrag til Uddannelsesfonden (OUS) og DA/LO Udviklingsfonden.

Hvem skal søge – medarbejderen eller virksomheden?

På overenskomster inden for Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Drivkraft Danmark har både virksomheden og medarbejderen mulighed for at oprette ansøgning om refusion – det vil oftest være virksomheden, der søger på medarbejderens vegne.

På overenskomster inden for DI - Dansk Industri skal ansøgning om refusion foretages af medarbejderen.

Kontakt HR-afdelingen for mere information omkring efteruddannelse og muligheder gennem Kompetencefonde.dk.

For at sikre habilitetsreglerne i overenskomsten, skal det understreges, at der altid er en arbejdsgiverrepræsentant og en medarbejderrepræsentant i forbindelse med refusionsansøgninger. Virksomhedens primære kontaktperson kan derfor ikke både agere ansøger og attestant ved egne refusionssager.

Hvilke medarbejdere kan få refusion?

Der kan søges refusion til medarbejdere, som er ansat under overenskomsten. Den enkelte medarbejder kan bruge op til to uger om året (10 arbejdsdage) på selvvalgt uddannelse.

Hvordan udbetales refusionen?

Når det er medarbejderen selv, der har søgt refusion, udbetales refusionen direkte til medarbejderens NemKonto - og skatten fratrækkes på medarbejderens vegne. Er det virksomheden, der har søgt om refusion på medarbejderens vegne, udbetales refusionen til virksomhedens NemKonto. Hvis ansøgningen også indeholder lønrefusion, skal virksomheden trække skat og ATP fra.

Hvilke kursusudgifter kan der søges refusion for?

Der kan søges om refusion af udgifter til kursusgebyr, tabt løn, kursusmateriale, overnatning og transport. Der ydes ikke refusion til forplejning under kurset. 

Hvornår skal der søges refusion?

Der skal altid søges refusion FØR kursusstart. Husk - hvis kurset ikke er forhåndsgodkendt, kan det tage op til 4 uger, før fondens bestyrelse har afgjort et kursusønske. 

Hvilke kurser kan der søges refusion til?

Kurset skal være relevant for medarbejdernes arbejdsområde og for deres kompetenceudvikling. Kurset skal også ligge indenfor dækningsområdet for den pågældende overenskomst. Der gives ikke tilskud til kurser i udlandet.

Kan medarbejderen få frihed til uddannelse?

Ja. Medarbejderen har ret til frihed til betalt, selvvalgt efteruddannelse i op til to uger (10 dage) uden løn.  Men for at få frihed til selvvalgt uddannelse under Kompetencefonde.dk, er det en betingelse, at der bevilges refusion herfra.

Alle oplysninger afgives på tro og love - der foretages stikprøver til intern kontrol

Alle oplysninger i forbindelse med refusionsansøgninger til Kompetencefonde.dk afgives på tro og love. Som udgangspunkt skal de afholdte udgifter i forbindelse med kurserne ikke dokumenteres. Dog skal vi gøre opmærksom på, at der regelmæssigt vil blive udtrukket refusionssager til intern kontrol og i den forbindelse vil virksomhed og medarbejder kunne blive bedt om at fremsende dokumentation i form af f.eks. kursusfaktura, lønseddel, transportdokumentation m.m. 

Hvordan logger jeg ind hvis jeg skal indberette for virksomheden?

Hvis du skal indberette for virksomheden skal du logge ind som "arbejdsgiver" og du har følgende login-muligheder: 

  • Brugernavn (email) og password (login fra tidligere Kompetencefonde-hjemmeside)
  • MitID Erhverv

For at kunne logge på Kompetencefonde.dk selvbetjening skal du have have tilknyttet MitID Erhverv fra din virksomhed til Arbejdsgivernes Fælles Login (AFL).

AFL understøtter en række services, der udbydes af de danske arbejdsgiverforeninger under Dansk Arbejdsgiverforening. Som virksomhed har du mulighed for at tilgå disse services med MitID Erhverv. For at tilgå en given service skal en administrator fra din virksomhed have tilknyttet din bruger til denne service.

Har din virksomhed ikke allerede en administrator, kan du oprette dig ved at underskrive en tro og love-erklæring om, at du er berettiget til at administrere brugere for virksomheden.

Se guide til hvordan du opretter og administrerer brugere, som skal have adgang til Kompetencefonde.dk selvbetjeningen.

Du kan læse mere om MitID Erhverv Sådan får I MitID Erhverv - MitID Erhverv (mitid-erhverv.dk) 

Hvordan opretter og administrerer jeg brugere?

Se guide til hvordan du opretter og administrerer brugere, som skal have adgang til Kompetencefonde.dk selvbetjeningen.

Jeg kan ikke logge ind med mit "gamle" brugernavn/password - hvad gør jeg?

Hvis dit "gamle" login ikke virker umiddelbart, har du flere muligheder.

Du kan få et nyt password - ved at klikke på Glemt adgangskode (åbner ny side).

Vi vil opfordre til, at du stedet logger på med MitID Erhverv.

Alternativt kan du kontakte Kompetencefonde.dk via Kontaktformularen - så vender vi tilbage og finder en løsning. 

Hvordan logger jeg ind, hvis jeg skal søge refusion til mig selv?

Hvis du skal søge refusion til egne kurser, skal du logge ind som "medarbejder" med dit private MitID.

Hvordan logger jeg ind, hvis jeg skal søge refusion for andre medarbejdere i virksomheden?

Hvis du skal søge refusion for andre medarbejdere i virksomheden skal du logge ind som "arbejdsgiver" og du har følgende login-muligheder: 

  • Brugernavn (email) og password (login fra tidligere Kompetencefonde-hjemmeside)
  • MitID Erhverv - se yderligere information under punktet "Hvordan logger jeg ind, hvis jeg skal indberette for virksomheden".